بوت وایرهای تولید شده

NBI5003

دارای روکش : تمام سیلیکونی

مقاومت دمایی : -۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد
مقاوم در برابر آب، روغن و دوده

NBI5002

دارای روکش : تمام سیلیکونی

مقاومت دمایی : -۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد
مقاوم در برابر آب، روغن و دوده

NBI5001

دارای روکش : تمام سیلیکونی

مقاومت دمایی : -۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد
مقاوم در برابر آب، روغن و دوده

NBI5006

دارای روکش : تمام سیلیکونی

مقاومت دمایی : -۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد
مقاوم در برابر آب، روغن و دوده

NBI5005

دارای روکش : تمام سیلیکونی

مقاومت دمایی : -۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد
مقاوم در برابر آب، روغن و دوده

NBI5004

دارای روکش : تمام سیلیکونی

مقاومت دمایی : -۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد
مقاوم در برابر آب، روغن و دوده

NBI5008

دارای روکش : تمام سیلیکونی

مقاومت دمایی : -۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد
مقاوم در برابر آب، روغن و دوده

NBI5007

دارای روکش : تمام سیلیکونی

مقاومت دمایی : -۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد
مقاوم در برابر آب، روغن و دوده

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart